Sunday, November 18, 2018
Sendai Royal Park Hotel in winter

Sendai Royal Park Hotel